Intervencije

73.06. Ulaganja – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)

Projekti će biti usmjereni na modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), mikro, mala i srednja poduzeća. Šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede, udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

prihvatljivost projekta bit će usmjerena na modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) što će uključivati kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, proizvodnju šumske biomase, te daljinski prijevoz drva kao i za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju te izgradnju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi

 1. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva
 2. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva
 3. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase
 4. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva
 5. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju
 6. izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda
 7. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja I opreme za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala
 8. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za aktivnosti zaštite šuma, nadzora i praćenja stanja.

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • vrsta korisnika
 • vrsta ulaganja
 • energetska učinkovitost ulaganja
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave

Intenzitet potpore –50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova..

Visina potpore: od 5.000 – 700.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 20.000.000,00

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika