Intervencije

55.1.c.01. Pčelarstvo – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

Cilj ove intervencije je sufinanciranje utvrđivanja kvalitete i botaničkog podrijetla meda, ali i drugih pčelinjih proizvoda, kao i analize na ostatke štetnih tvari u medu i/ili vosku.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

– ispitivanje meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla za najviše 3 uzroka meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:

 • udio vode
 • električna vodljivost
 • količina hidroksimetilfurfurala (HMF)
 • aktivnost dijastaze
 • melisopalinološka analiza i
 • senzorska analiza

– ispitivanje drugih pčelinjih proizvoda utvrđivanjem kvalitete prema jednom ili više sljedećih parametara za najviše 3 uzorka istog proizvoda, po uzorku:

 • pčelinji vosak, patvorine i/ili spore uzročnika bolesti pčela
 • pelud: suha tvar, sadržaj bjelančevina
 • propolis: suha tvar u tinkturi
 • matična mliječ: 10-HDA, mikrobiološka slika i
 • pčelinji otrov: melitin, bjelančevine i senzorička

– ispitivanje ostataka kontaminanata u medu i/ili pčelinjem vosku za najviše 3 uzorka za koje je moguće provesti ispitivanje prema jednom ili više sljedećih parametara:

 • teški metali (po metalu): olovo, kadmij, živa
 • ostaci pesticida i
 • ostaci veterinarskih lijekova