Intervencije

55.1.b.03. Pčelarastvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Racionalizacija selećeg pčelarstva

Cilj ove intervencije je sufinanciranje troškova kupnje opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica te podupiranje aktivnosti pčelarskih organizacija za provedbu organizacije smještaja selećih pčelinjaka radi što većeg iskorištenja potencijala pčelinje paše.  

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari i organizacije pčelara.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

  • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  
  • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske 

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje za: 

  • nabavu nove opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu i 
  • troškove provedbe organizacije smještaja selećih pčelinjaka 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a prosječni iznos po košnici procjenjuje se na 5,00 EUR u 2023., 5.06 EUR u 2024., 5,00 EUR u 2025., 4,96 EUR u 2026., te 4,90 EUR u 2027. godini. 

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.292.340,00