Intervencije

55.1.b.03. Pčelarastvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Racionalizacija selećeg pčelarstva

Cilj ove intervencije je sufinanciranje troškova kupnje opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica.

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje za nabavu nove opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu.