Intervencije

55.1.b.01. Pčelarstvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Nabava novih pomagala, pribora i opreme

Cilj ove intervencije je modernizacija pčelarstva sufinanciranjem nabave novih pomagala, pribora i opreme koju koriste pčelari. 

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje pčelarima za nabavu: 

 • – košnica i prateće opreme 
 • – opreme za vrcanje i pakiranje meda 
 • – opreme za topljenje i obradu voska te pripremu satnih osnova 
 • – opreme za prikupljanje i obradu cvjetnog praha 
 • – opreme za prikupljanje propolisa, pčelinjeg otrova i matične mliječi 
 • – opreme za pripremu hrane za pčele 
 • – opreme koja se koristi u uzgoju pčela 
 • – zaštitne opreme u pčelarstvu 
 • – opreme za zaštitu pčela od krađe i grabežljivaca 
 • – ostalih pomagala i opreme u pčelarskoj proizvodnji 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a prosječno 1.088 EUR u 2023., te 1.018 EUR u ostalim godinama provedbe 

Alokacija UKUPNO (EUR) – 10.285.000,00