Intervencije

31.08. Eko shema: Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima

Od 2024. godine korisnicima je u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja na raspolaganju eko shema Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao trajni nasadi (maslinici, vinogradi, voćnjaci i višegodišnji mješoviti nasadi). Korisnik preuzima jednogodišnju obvezu.

Za intervenciju se mogu koristiti isključivo gnojiva i poboljšivači tla i hranivih tvari odobreni u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedeni u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165, primijenjeni od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca. 2024.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 • Korisnik je obavezan posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini provedbe intervencije za ARKOD parcele na kojima se primjenjuje ekološko gnojivo.
 • Iznimno od navedenog, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od jednog hektara korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu.
 • Analiza tla mora sadržavati slijedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala).
 • Korisnik je u skladu s analizom tla dužan izraditi i provoditi Plan gnojidbe.
 • Korisnik je u obvezi izraditi Plan gnojidbe u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika i ispuniti Obrazac evidencije.
 • Zabranjena je uporaba sintetskih mineralnih gnojiva.
 • Korisnik je obvezan presliku računa za kupnju gnojiva, analizu tla, Plan gnojidbe, te Obrazac evidencije dostaviti Agenciji za plaćanja po završetku aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.
 • Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza/aktivnosti korisnik je dužan bilježiti u AGRONET evidenciji, a do uspostave AGRONET evidencije korisnik je na propisanom obrascu dužan voditi evidenciju o primjeni ekološkog gnojiva za ARKOD parcele na kojima je u proizvodnoj godini provedbe intervencije primijenjeno ekološko gnojivo.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda, koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore 225,00 EUR/ha.
Planirani jedinični iznos potpore 250,00 EUR/ha.
Ukupna alokacija: 1.900.000,00 EUR.