Intervencije

26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost

Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se isplaćuje po prihvatljivom hektaru s ciljem ravnomjernije raspodjele potpore među korisnicima i nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje, niti je povezana s cijenom proizvoda.

Preraspodjelom dijela dohodovne potpore u izravnim plaćanjima od najvećih korisnika prema malim i srednjim poljoprivrednicima doprinosi se pravednijoj raspodjeli potpore između poljoprivrednika prema veličini njihovog gospodarstva. Omotnica za dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku obuhvaća 20% od raspoložive omotnice za izravna plaćanja, koja će se isplaćivati za prvih 30 prihvatljivih hektara. Uzimajući u obzir povećanu ambiciju za pravedniju raspodjelu, dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku za održivost može ostvariti samo jedan korisnik koji je dio skupine povezanih pravnih subjekata.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
korisnik preuzima godišnju obvezu,
minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje korisnicima za prvih 30  (trideset) hektara  površina prihvatljivog poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos: 99,20 EUR/ha.

Maksimalni planirani jedinični iznos: 121,24 EUR/ha.

Ukupna alokacija: 74.954.047,40 EUR.