Plan objave natječaja

Indikativni plan objave natječaja u 2023.

STRATEŠKI PLAN ZPP
Naziv intervencije KVARTAL 2023. PLANIRANA ALOKACIJA (EUR)
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade i domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija . Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-02-ulaganja-obnova-poljoprivrednog-potencijala/

PO POTREBI 22.500.000,00

(ukupna alokacija iz SP ZPP)

77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-05-suradnja-potpora-za-uspostavu-i-rad-proizvodackih-organizacija/

PO POTREBI 5.294.117,50

(ukupna alokacija iz SP ZPP)

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici i to fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine veće od 3.000 EUR te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine veće od 3.000 EUR.

Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar itd.) i/ili bolesti životinja.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/76-01-osiguranje-poljoprivredne-proizvodnje/

III. 13.338.000,00
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

·         sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

·         nacionalni sustav kvalitete „Dokazana kvaliteta”

·         sustav ekološke proizvodnje (isključivo prerađivači).

Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-01-suradnja-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete/

III. 3.764.706,25

(ukupna alokacija iz SP ZPP)

77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Prihvatljivi korisnici su skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) ili u nacionalnom sustavu kvalitete “Dokazana kvaliteta” te udruge ekoloških proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-02-suradnja-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promoviranja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistue/

III. 500.000,00
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Kod odabira LAG-ova prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji između ostalog  moraju biti registrirani kao udruga, obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 stanovnika, imati cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne samouprave (osim za LAG-ove koji nisu odabrani u programskom razdoblju 2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno povezano područje najmanje 4 jedinice lokalne samouprave),obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje, odnosno naselja unutar LAG-a moraju biti međusobno povezana kopnom, morem ili vodom, ,u tijelima LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava.

Kod provedbe LRS nakon odabira LAG-ova prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje podnose prijavu na LAG natječaj, a koje između ostalog moraju imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a prije dana objave LAG natječaja do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore (osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti).

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-06-suradnja-potpora-leader-clld-pristupu/

III. 102.923.223,75 (ukupna alokacija iz SP ZPP)
78.01. Potpora prenošenju znanja

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/78-01-akis-potpora-prenosenju-znanja/

III. 3.500.000,00
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/78-02-akis-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga/

III. 3.500.000,00
73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO te fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER).

Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-03-ulaganja-koristenje-obnovljivih-izvora-energije/

IV. 10.000.000,00
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije, ekonomske veličine. (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-10-ulaganja-potpora-za-ulaganja-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

IV. 60.000.000,00
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 3.000 eura do 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-12-ulaganja-potpora-malim-poljoprivrednicima/

IV. 15.000.000,00
73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

– nerazvrstane ceste

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih nerazvrstanih cesta u naseljima do 5.000 stanovnika.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-13-ulaganja-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/

IV. 30.000.000,00
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost te pripadaju ekonomskoj veličini od najmanje 6.000 eura. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-14-ulaganja-razvoj-poslovanja-u-ruralnim-podrucjima/

IV. 10.000.000,00
77.03. Potpora za EIP operativne skupine

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1. siječnja 2023.) koje se sastoje od najmanje dva partnera (koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća), priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe relevantne za provedbu inovativnih projekata (isključujući javnopravna tijela i LAG-ove).

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-03-suradnja-potpora-za-eip-operativne-skupine/

IV.

Ocjena projektnih ideja