Financijski instrumenti

Najčešća pitanja

Pogledajte popis najčešćih pitanja

Financiranje putem financijskih instrumenata PRR moguće je u sljedećim tipovima operacija za financijske instrumente, koji su po uvjetima različiti od istoimenih tipova operacija koji se financiraju putem bespovratnih sredstava:
 • TOP FI 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • TOP FI 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • TOP FI 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • TOP FI 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • TOP FI 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • TOP FI 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • TOP FI 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
 • TOP FI 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.
Da, projektni prijedlog može sadržavati aktivnosti koje pripadaju kombinaciji više TOP-ova FI. Podjela projektnog prijedloga na aktivnosti/troškove pojedinog TOP-a mora biti razvidna u okviru poslovnog plana.
Nije moguće na istoj investiciji kombinirati zajam/kredit za ruralni razvoj i jamstvo za ruralni razvoj koji se u sklopu PRR-a sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Također, nije moguće kombinirati nijedan FI PRR s drugim nacionalnim jamstvenim shemama i/ili jamstvenim shemama drugih ESI fondova.
Ne, ne postoji mogućnost kombinacije različitih oblika potpore na istoj investiciji u okviru provedbe PRR. (Potencijalni) krajnji primatelj financijskog instrumenta, odnosno (potencijalni) korisnik bespovratnih sredstava PRR, imajući u vidu osobitosti dostupnih modela financiranja, mora samostalno odlučiti koji od oblika potpore je najprikladniji za financiranje njegove investicije.
Ne, projekti kojima je dodijeljena podrška u obliku bespovratnih sredstava PRR dužni su zatvoriti financijsku konstrukciju vlastitim sredstvima ili drugim (komercijalno) dostupnim izvorima financiranja. FI PRR Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj nije dostupno u svrhu zatvaranja financijske konstrukcije projekata koji istovremeno primaju potporu putem bespovratnih sredstva PRR.
Ne, FI PRR ne predviđaju navedenu obvezu za krajnje primatelje.
Moguće je prijaviti se paralelno za potporu u obliku FI PRR, ali samo za drugu, odvojenu investiciju (nikako ne za istu investiciju). Kombinacija potpore iz FI PRR i bespovratnih sredstava PRR na istoj investiciji nije moguća. Dodatno, s obzirom da obrtna sredstva nisu prihvatljiv trošak kod sufinanciranja projekata bespovratnim sredstvima PRR, moguće je prijaviti se za potporu u obliku financijskih instrumenata za obrtna sredstva u svrhu održavanja likvidnosti poslovanja, uz obaveznu dostavu dokaza o utjecaju pandemije COVID-19 na poslovanje.
Svaki FI PRR ima definiranu financijsku omotnicu koja se stavlja na raspolaganje potencijalnim krajnjim primateljima, i to do njenog iskorištenja. Ovaj model provedbe ne predviđa natjecanje u ostvarenim bodovima niti rang liste, već se sredstva odobravaju svim podnositeljima zahtjeva za projekte koji ispune sve propisane uvjete, dokle god su financijska sredstva omotnice dostupna.
Zahtjevi za Mikro zajam za ruralni razvoj odnosno za Mali zajam za ruralni razvoj podnose se izravno HAMAG-BICRO-u i to od rujna 2018. godine dok se zahtjevi za Mikro zajmove za obrtna sredstva za ruralni razvoj, a koji su vezani uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, podnose od ožujka 2020. godine. Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a ili putem on line prijave, ukoliko je ista dostupna.
Zahtjevi za Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj podnose se financijskim institucijama s kojima je HAMAG-BICRO sklopio suradnju, te će one, nakon obrade kreditnog zahtjeva i pozitivne ocjene, uputiti zahtjev za izdavanjem Pojedinačnog jamstva za ruralni razvoj prema HAMAG-BICRO-u. Zahtjevi se zaprimaju od 01. veljače 2019. godine.
Ne, kombinacije FI PRR s financijskim instrumentima ili bespovratnim sredstvima sufinanciranim iz bilo kojeg ESI fonda nije moguća na istoj investiciji.
Da, predviđena je mogućnost dodjele zajmova/kredita u skladu s inicijativom financiranja obrtnih sredstava za nesmetano obavljanje proizvodnje nakon pojave pandemije COVID-19 (SARS—CoV-2 / koronavirus). Konkretno, zahtjev za Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj u iznosu od 1.000 do 25.000 eura podnosi se izravno HAMAG-BICRO-u, a zahtjev za kredit Obrtna sredstva za ruralni razvoj u iznosu od 25.000 do 200.000 eura podnosi se izravno HBOR-u. Za oba instrumenta potrebno je dostaviti dokaze utjecaja pandemije COVID-19 na poslovanje. Kamatna stopa za navedene zajmove/kredite iznosi 0,5%.   Dodatno, u okviru provedbe Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj predviđena je mogućnost potpore za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do 30% iznosa zajma. U okviru provedbe Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj predviđena je mogućnost da namjena kredita za koje se izdaje jamstvo bude za osnovna i obrtna sredstva, uz uvjet da obrtna sredstva budu do 30% prihvatljivih troškova ili 200.000 EUR (što god je više). U okviru provedbe Investicijskih kredita za ruralni razvoj predviđena je mogućnost da namjena kredita bude za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do 30% prihvatljivih troškova ili 200.000 EUR (što god je više).
Moguće je za FI PRR prijaviti projektne prijedloge koji su u skladu s uvjetima tipova operacija za financijske instrumente PRR. Teoretski, projektni prijedlog koji je u skladu s uvjetima PRR, a nije osigurao potporu putem natječaja za bespovratna sredstva zbog, primjerice, manjka raspoloživih sredstava na natječaju, moguće je prijaviti za potporu putem FI PRR.
U smislu FI PRR, krajnji primatelj je fizička ili pravna osoba te organizirane skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, iz sektora primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije i šumarstva, sukladno uvjetima PRR, koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske. Jednostavnije rečeno, ono što su „korisnici“ za bespovratna sredstva PRR (kroz tzv. "natječaje za mjere"), to su „krajnji primatelji“ za financijske instrumente PRR. Za više detalja o prihvatljivim krajnjim primateljima financijskih instrumenata za ruralni razvoj, skrećemo pozornost na odgovor na iduće pitanje.  
Prihvatljivi korisnici FI PRR su subjekti malog gospodarstva prema definiciji iz Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, odnosno:
 • u okviru Mjere 4 iz PRR, za tipove operacija financijskih instrumenata
  • u sektoru poljoprivrede to je fizička ili pravna osoba te skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG),
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija  te druga pravna osoba;
  • u sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva, koji je fizička ili pravna osoba, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba;
 • u okviru Mjere 6 iz PRR, za tipove operacija financijskih instrumenata
  • mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a (član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diversifikacije), što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
   • OPG,
   • obrt,
   • trgovačko društvo,
   • druga pravna osoba;
 • u okviru Mjere 8 iz PRR, za tipove operacija financijskih instrumenata 
  • u sektoru šumarstva to je šumoposjednik koji je fizička ili pravna osoba privatnog prava – vlasnik i/ili posjednik šume upisan u upisnik šumoposjednika, udruga šumoposjednika i izvoditelj šumarskih radova koji je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za izvođenje šumarskih radova te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje.
Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike predviđen je u 2026. godini a do tada se provode svi postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja.