EU zakonodavstvo

 

 

1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
2. UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
3. UREDBA (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1310/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
4. UREDBA (EU, Euratom) br. 966/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
5. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 808/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 808/2014
6. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 907/2014 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 907/2014
7. UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1306/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
8. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 809/2014
9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 834/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 834/2014
10. UREDBA (EU) 2020/2220 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) 2020/2220 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
11. UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. COUNCIL REGULATION (EU) 2020/2094 of 14 December 2020
12. Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council