Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-19

M19 - LEADER (CLLD)

Podmjera 19.1
Pripremna pomoć

Korisnici

Lokalne akcijske grupe

Prihvatljivi troškovi

Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007. – 2013. i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR-a

Podmjera 19.2
Provedba operacija unutar CLLD strategije

Odabir LAG-ova

Korisnici

LAG-ovi

Potpora

Najviši iznos potpore je do 3.000.000 EUR-a po odabranoj lokalnoj akcijskoj grupi

Provedba odabrane LRS

Korisnici

Nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev na LAG natječaj) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2

Prihvatljivi troškovi

Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja.

Potpora

Najniži i najviši iznos potpore definiran je odabranom LRS za pojedini tip operacije i mora biti u granicama koje su definirane Programom s time da najviši iznos projekta i potpore ne može biti viši od 100.000 EUR. Najviši intenzitet potpore definiran je Programom i odabranom LRS.

Podmjera 19.3
Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici

Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2

Prihvatljivi troškovi

Priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi pripreme međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi pripreme transnacionalnih projekata suradnje– između država članica ili s trećim državama i provedba aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama).
Prihvatljivi partneri su LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020 te lokalno, javno – privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 eura po odabranom LAG-u. Za pripremu aktivnosti suradnje LAG može iskoristi najviše 20% ukupne potpore unutar Podmjere 19.3.

Podmjera 19.4
Tekući troškovi i animacija

Korisnici

Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2

Prihvatljivi troškovi

Tekući troškovi: djelatnici i administrativni troškovi odabranih LAG-ova kao što su troškovi ureda LAG-a (najamnine, režije, uredski materijal itd.),troškovi djelatnika (place, putni troškovi itd.), uredska oprema itd.; troškovi treninga za djelatnike i članove (treninzi za promotore projekata se ne smiju financirati unutar tekućih troškova) kao što su troškovi stručnjaka, najam prostora za trening, hrana i piće, putni troškovi, dnevnice itd.; troškovi vezano za odnose sa javnošću kao što su promotivni materijali, mrežne stranice, promotivne aktivnosti itd.; financijski troškovi kao što su bankovne i poštanske naknade, itd.; troškovi umrežavanja kao što je sudjelovanje djelatnika i članova LAG-a na sastancima, uključujući sastanke Mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj, nacionalne i europske mreže LAG-ova; troškovi monitoringa i evaluacije LRS (na nivou LAG-a) kao što su troškovi stručnjaka, itd.

Animacija: razmjena znanja između dionika kao što su troškovi puta u smještaja, kotizacije, itd.; informiranje i promidžba LRS kao što su javni skupovi, letci, brošure, web stranice, itd.; pomoć potencijalnim korisnicima za razvoj projekata i pripremu prijave kao što su putni troškovi, uredska oprema, itd.; operativni troškovi nastali za potrebe animacije kao što su najamnine, režije, uredski materijal, uredska oprema, itd.; troškovi osoblja nastali provedbom animacije kao što su plaće, putni troškovi, itd.; troškovi nastali provedbom animacije kao što su uredski materijal, trošak stručnjaka, itd.

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25% dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije. Iznos potpore za aktivnosti tekućih troškova i animacije ne smije premašiti 25% iznosa potpore isplaćene u okviru Podmjere 19.2 i Podmjere 19.3.